Huishoudelijk Reglement Jeu de Boules

HUISHOUDELIJK REGLEMENT USV AFDELING JEU DE BOULES

Ter vaststelling in algemene vergadering d.d. 11 februari 2000

Artikel 1 | Leden
Personen die lid willen worden geven dit door middel van het invullen van een formulier te kennen aan de secretaris. De leeftijd is vanaf 14 jaar Bij minderjarigen wordt het formulier door een van ouders of voogd ondertekent.

Artikel 2 | Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop het bestuur over de toelating heeft besloten.

Artikel 3 | Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt steeds voor de duur van een kalenderjaar bij toetreding te beginnen met het resterende deel van het lopende jaar.

Artikel 4 | Verlengen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, steeds voor de duur van een jaar.

Artikel 5 | Contributie
De contributie wordt voor een geheel jaar in rekening gebracht.

Artikel 6 | Berekening contributie
Bij toetreding wordt de contributie voor het resterende deel van het jaar geheven. Met dien verstande dat bij de berekening wordt uitgegaan van de datum van de toelating ( voor de 15e van de maand) de eerste van de maand van toelating, (na de 15e van de maand) de maand die volgt op datum van toelating.

Artikel 7 | Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten, met dien verstande dat opzegging schriftelijk dient te geschieden.

Artikel 8 | Rechten ereleden
Het behoort tot de rechten van ereleden: a. uitgenodigd te worden voor het bijwonen van algemene vergaderingen: b. de ledenvergadering te adviseren c. de verenigingsmededelingen te ontvangen.

Artikel 9 | Plichten ereleden
Het behoort tot de plichten van de ereleden: a. statuten, reglementen en geldig tot stand gekomen besluiten na te leven: b. de vereniging U.S.V. Afdeling Jeu de Boules op waardige wijze te vertegenwoordigen wanneer dit nodig mocht zijn. c.

Artikel 10 | Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een wedstrijdsecretariaat en een algemeen lid.

Artikel 11 | Taak voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging U.S.V. Afdeling Jeu de Boules zo daartoe aanleiding bestaat en hij/zij stimuleert de activiteiten van bestuur en leden.

Artikel 12 | Taak secretaris
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging. Van alle uitgaande stukken bewaart hij/zij een afschrift. Hij/zij beheert het archief en maakt notulen op de vergaderingen. De notulen bergt hij/zij na goedkeuring op in het archief. Hij/zij is belast met de ledenadministratie en verstrekt de bestuursleden alsmede de secretaris van de omnivereniging ieder kwartaal een bijgewerkte ledenlijst. Hij/zij brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen jaar.

Artikel 13 | Taak penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden en is daarvoor aansprakelijk. Ook voert hij/zij de daarmee verband houdende correspondentie en van elke uitgave bewaart hij/zij een bewijs van betaling en het ten grondslag liggende stuk. Hij/zij is verplicht alle ontvangen en uitgaven te boeken en het bestuur alsmede de penningmeester van de omnivereniging ten minste ieder kwartaal omtrent de financiële toestand in te lichten. Hij/zij biedt de door de algemene vergadering vastgelegde begroting ter goedkeuring aan het bestuur van de omnivereniging. Hij/zij brengt op de algemene vergadering een financieel verslag uit over het afgelopen jaar.

Artikel 14 | Bestuurstaak

  1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en verricht alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Het ziet toe op strikte naleving van de statuten, reglementen en andere wettige regelingen en besluiten.
  2. Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording verschuldigd aan de leden en geeft te dien aanzien alle door algemene vergadering verlangde inlichtingen.
  3. Het bestuur voert de besluiten van de algemene vergadering uit. 4. Het bestuur stelt prijzen beschikbaar voor nader vast te stellen wedstrijden.

Artikel 15 | Kandidaatstelling
De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet voorzien zijn van een handtekening van de kandidaat voor aanvang algemene leden vergadering J.A.V.

Artikel 16 | Besluitvorming
Ieder voorstel wordt afzonderlijk in stemming gebracht. Is er meer dan een voorstel over hetzelfde onderwerp op reglementaire wijze ingediend dan wordt het voorstel dat naar het oordeel van de voorzitter de verste strekking heeft het eerst in stemming gebracht.

Artikel 17 | Wijziging op voorstellen
Wanneer op een voorstel wijzigingen zijn ingediend, worden deze aan een stemming onderworpen, voordat het voorstel zelf in stemming wordt gebracht.

Artikel 18 | Stembureau
De voorzitter benoemt een stembureau in geval van schriftelijke stemming.

Artikel 19 | Inschrijfgelden
Voor deelname aan wedstrijden kan van de deelnemers inschrijfgeld worden gevorderd.

Artikel 20 | Minimale donatie
De minimum bijdrage van donateurs bedraagt € 25,00.

Artikel 21 | Commissies
De vereniging kent de volgende commisies: a. Wedstrijdzaken: b. Media en promotie (in ontwikkeling) c. Kascommissie (zie artikel 16 sub 5)

Artikel 22 | Taak wedstrijdzaken
De commissie draagt zorg voor de opvang van nieuwe leden. Zij organiseert in overleg met het bestuur en andere afdelingen van U.S.V. wedstrijden en toernooien en regelt de leiding daarvan.

Artikel 23 | Taak commissie media en promotie
De commissie levert een actieve bijdrage aan de inhoudelijke en technische totstandkoming van het clubblad. Zij doet voorstellen aan het bestuur inzake het ontwikkelen en onderhouden van een introductiefolder. Zij adviseert het bestuur ten aanzien van de promotie van de afdeling. Zij ontwikkelt in overleg met het bestuur activiteiten voor de afdeling en levert een bijdrage aan de activiteiten commissie van de omnivereniging.

Artikel 24 | Bijzondere commissie
Bijzondere commissies kunnen door de ledenvergadering alsmede het bestuur worden ingesteld zo daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 25 | Benoeming leden bijzondere commissie
De leden van de bijzondere commissies worden bij instelling gekozen door de ledenvergadering of door het bestuur gevraagd voor de duur van de commissie, tenzij de ledenvergadering of het bestuur tussentijds besluit tot wijziging van samenstelling van de commissie.

Artikel 26 | Taak en bevoegdheden bijzondere commissie
De taak en bevoegdheden van de bijzondere commissie worden bij instelling hiervan geregeld. Tussentijdse vacatures in commissies: Artikel 27. Ingeval van tussentijdse vacatures in de commissies ingesteld door de algemen vergadering kan het bestuur daarin voorzien, totdat de eerstvolgende ledenvergadering het definitief doet.

Artikel 28 | Materiaal en accommodatie
De leden van de afdeling Jeu de Boules gebruiken de materialen van de afdeling en de accommodatie van de U.S.V. slechts voorzover daarvoor toestemming door het bestuur is gegeven.

Artikel 29 | Bardiensten
De seniorleden verzorgen tijdens trainingsbijeenkomsten en wedstrijden bardiensten volgens een door de secretaris op te stellen rooster. Bij verhindering wordt door degene die dienst heeft tijdig voor vervanging door een ander seniorlid zorgdragen. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering 11 februari 2000 en in werking getreden op 1 januari 2000