Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT U.S.V. AFDELING HANDBOOGSPORT

LIDMAATSCHAP

Artikel 1.

Personen die lid willen worden geven dit aan door middel van het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Bij minderjarigen wordt het formulier door één van de ouders of de voogd ondertekend. Met het lidmaatschap bent u tevens lid van Koninklijke HandboogSport Nederland.

Artikel 2.

Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop het bestuur over de toelating heeft besloten. De inschrijving wordt vervolgens verwerkt in de ledenadministratie, het lid wordt hiervan schriftelijk middels mail in kennis gesteld.

Artikel 3.

Het lidmaatschap geldt steeds voor de duur van een kalenderjaar, bij toetreding te beginnen met het resterende deel van het lopende kalenderjaar (zie artikel 9).

Artikel 4.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, steeds voor de duur van een kalenderjaar.

Artikel 5.

Het lidmaatschap wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten, met dien verstande dat opzegging schriftelijk of per e-mail aan de secretaris gestuurd dient te worden (uiterlijk 1 maand voor einde kalenderjaar). Na bevestiging van de secretaris zal het lidmaatschap beëindigd worden per het eind van dat jaar, er is dus geen sprake van restitutie.

CATEGORIEËN

Artikel 6.

U.S.V. Afdeling Handboogsport kent de volgende categorieën:

a: Junioren, leden die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;

b: senioren, leden die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn.

CONTRIBUTIE

Artikel 7.

De contributie is opgebouwd uit 3 aparte onderdelen, respectievelijk de bijdrage aan de OMNI, het lidmaatschap van Koninklijke HandboogSport Nederland en het lidmaatschap van de U.S.V. Afdeling Handboog. De contributie wordt voor een geheel kalenderjaar in rekening gebracht en dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Mocht een lid na herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan betaling van het complete verschuldigde contributie bedrag, zal dit lid worden gemeld bij de KHSN(NHB) als wanbetaler en volgt er een royement.  

Artikel 8.

De contributie voor junior leden is 75% van de door de algemene vergadering vastgestelde contributie voor senioren.

Artikel 9.

Bij toetreding wordt de contributie voor het resterende deel van het kalenderjaar geheven. Hierbij rekening houdend met de afdrachtsplicht richting OMNI en KHSN.

Artikel 10.

De bondsafdracht is in de jaarlijkse contributie inbegrepen. Bij toetreding wordt de bondsafdracht berekend aan de hand van het aantal resterende maanden van het jaar, met in achtneming dat de inschrijvingsmaand als eerste geldt.

ERELEDEN

Artikel 11.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich in het kader van de handboogsport in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Het behoort tot de rechten van ereleden:

 • Uitgenodigd te worden tot het bijwonen van algemene vergaderingen;
 • de ledenvergadering te adviseren;
 • de verenigingsmededelingen te ontvangen. 

Het behoort tot de plichten van de ereleden:

 • Statuten, reglementen en geldig tot stand gekomen besluiten na te leven;
 • de vereniging U.S.V. Afdeling Handboogsport op correcte en fatsoenlijke wijze te vertegenwoordigen.

BESTUUR

Artikel 12.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zijn het dagelijks bestuur (ingeschreven bij de KVK), met de voorzitter Commissie Sport en de voorzitter Commissie Ontwikkeling (hoofdtrainer) wordt het bestuur gecompleteerd. Allen hebben een gelijke stem binnen het bestuur.  

Alle bestuursleden, de vertrouwenscontactpersoon en de trainers dienen een VOG te overleggen (of worden verzocht om deze aan te vragen).

BESTUURSTAAK

Artikel 13.

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en verricht alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Het ziet toe op strikte naleving van de statuten, reglementen en andere wettelijke regelingen en besluiten;
 • het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording verschuldigd aan de leden en geeft op verzoek alle door de algemene vergadering verlangde informatie;
 • het bestuur voert de besluiten van de algemene leden vergadering uit;
 • het bestuur beslist over kostenvergoeding aan de hand van nader vast te stellen richtlijnen;
 • alle bestuursleden, trainers en de vertrouwenscontactpersoon dienen een VOG te overleggen (of worden verzocht om deze aan te vragen).

KANDIDAATSTELLING

Artikel 14.

De kandidaatstelling als bedoeld in artikel 11, lid 2, sub a van de statuten, dient schriftelijk te geschieden en moet zijn voorzien van een handtekening van de kandidaat.

BESLUITVORMING

Artikel 15.

leder voorstel wordt afzonderlijk in stemming gebracht. Is er meer dan één voorstel over hetzelfde onderwerp op reglementaire wijze ingediend, dan wordt het voorstel dat naar het oordeel van de voorzitter de verste strekking heeft, het eerst in stemming gebracht.

WIJZIGINGEN OP VOORSTELLEN

Artikel 16.

Wanneer op een voorstel wijzigingen zijn ingediend, worden deze aan een stemming onderworpen, voordat het voorstel zelf in stemming wordt gebracht.

STEMBUREAU

Artikel 17.

De voorzitter benoemt een stembureau in geval er een schriftelijke stemming benodigd is.

TAAK VOORZITTER

Artikel 18.

De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten op basis van de vooraf vastgestelde agendapunten.

Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging U.S.V. Afdeling Handboogsport zo daartoe aanleiding bestaat en hij/zij stimuleert de activiteiten van bestuur en leden.

TAAK SECRETARIS

Artikel 19.

 • De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging. Van alle uitgaande stukken bewaart hij/zij een afschrift;
 • hij/zij beheert het archief en maakt notulen op de vergaderingen. De notulen bergt hij/zij na goedkeuring op in het archief;
 • hij/zij is belast met de ledenadministratie en verstrekt de bestuursleden alsmede de secretaris van de OMNI-vereniging U.S.V. ieder kwartaal een bijgewerkte ledenlijst, met in achtneming van de AVG;
 • hij/zij brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen jaar;
 • tevens verzorgt hij/zij media en promotie;
 • bij bepaalde gebeurtenissen kunnen namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt worden.

TAAK PENNINGMEESTER

Artikel 20.

 • De penningmeester is belast met het beheer van de gelden en is daarvoor aansprakelijk. Ook voert hij/zij de daarmee verband houdende correspondentie en van elke uitgave bewaart hij/zij een bewijs van betaling en het daaraan ten grondslag liggende stuk;
 • hij/zij is verplicht alle ontvangsten en uitgaven te boeken en het bestuur, alsmede de penningmeester van de OMNI-vereniging U.S.V ten minste ieder kwartaal omtrent de financiële toestand in te lichten;
 • hij/zij biedt de door de algemene vergadering vastgestelde begroting ter goedkeuring aan het bestuur van de OMNI-vereniging U.S.V.;
 • hij/zij brengt op de algemene vergadering een financieel verslag uit over het afgelopen jaar.

COMMISSIES

TAAK COMMISSIE SPORT

Artikel 21.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding van de Commissie Sport.

Taken zijn:

 • Het voorbereiden en het leiden van de commissievergaderingen;
 • het (doen) ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toernooien en wedstrijden door de afdeling handboogsport;
 • het dragen van de financiële verantwoording over de georganiseerde evenementen;
 • het beheren van eigendommen en materialen van de afdeling handboogsport, met uitzondering van de genoemde materialen in artikel 22;       
 • het uitvoeren en naleven van reglementen en veiligheidsvoorschriften van de KHSN resp. het bestuur van de OMNI-vereniging U.S.V.;
 • voor deelname aan wedstrijden kan van de deelnemers inschrijfgeld worden gevorderd.

TAAK COMMISSIE ONTWIKKELING

Artikel 22.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding van de Commissie Ontwikkeling. Deze commissie bestaat uit meerdere trainers.

Taken zijn:

 • Het voorbereiden en het leiden van de commissievergaderingen;
 • het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van trainingen door de afdeling handboogsport;
 • het beheren van eigendommen en materialen benodigd voor de trainingen van de afdeling handboogsport;
 • het uitvoeren en naleven van reglementen en veiligheidsvoorschriften van de KHSN resp. het bestuur van de OMNI-vereniging U.S.V.;
 • erop toezien dat alle instructeurs een VOG verklaring overleggen aan het bestuur.

TAAK KASCOMMISSIE

Artikel 23.

 • Conform artikel 15, lid 4 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd voor de duur van 2 jaar waarna ze 1x herkiesbaar zijn;
 • de kascommissie bestaat uit ten minste twee leden en een reserve;
 • de kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste één maal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur;
 • indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren, zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

BIJZONDERE COMMISSIES

 • Overige bijzondere commissies kunnen door de ledenvergadering alsmede het bestuur worden ingesteld zo daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 24.

De sleutelhouders kunnen worden getypeerd als een bijzondere commissie.

TAAK SLEUTELHOUDER

 • Openen en sluiten van de accommodatie op de dagen/tijdstippen die aan de Afdeling Handboog zijn toegewezen;
 • inschrijven voor, of ruilen van een sleuteldienst, verloopt via het inzetrooster;
 • de sleutelhouder die opent is tevens baancommissaris. Mochten er zaken zijn die ongewenst zijn (bv bij niet naleven van het baan/huishoudelijk regelement). Hebben zij de bevoegdheid om hierin op te treden;
 • ziet erop toe dat bij afsluiten van de accommodatie, deze ordentelijk wordt achtergelaten. De betreffende aandachtpunten hangen aan het mededelingenbord achter de bar;
 • meldt eventuele misstanden, schades of ongevallen direct aan de secretaris/voorzitter.

BENOEMING LEDEN BIJZONDERE COMMISSIES

Artikel 25.

De leden van de bijzondere commissies worden bij instelling gekozen door de ledenvergadering of. door het bestuur gevraagd voor de duur van de commissie, tenzij de ledenvergadering of het bestuur tussentijds besluit tot wijziging van samenstelling van de commissie.

TUSSENTIJDSE VACATURES IN COMMISSIES

Artikel 26.

Ingeval van tussentijdse vacatures in de commissies ingesteld door de algemene vergadering kan het bestuur daarvoor iemand aanstellen, totdat de eerstvolgende ledenvergadering het definitief maakt.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BIJZONDERE COMMISSIES

Artikel 27.

De taak en bevoegdheden van een bijzondere commissies worden bij instelling hiervan geregeld.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Artikel 28.

USV handboog heeft zelf een vertrouwenscontactpersoon benoemd.

Deze vertrouwenscontactpersoon biedt de allereerst een luisterend oor. Daarnaast adviseert hij/zij hen over mogelijke oplossingen, hierin eventueel ondersteund door de vertrouwenscontactpersoon van de KHSN(NHB).

De taken van een vertrouwenspersoon op een rijtje:

 • De eerste opvang verzorgen van leden die zijn lastiggevallen of te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag en daarin hulp en advies nodig hebben;
 • onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • het slachtoffer begeleiden, als dit lid de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of het bestuur;
 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • bestuur adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
 • meldingen van ongewenst gedrag registreren.

INTRODUCÉS

Artikel 29.

Introducés kunnen, na beoordeling van schietvaardigheid door één van de trainers, op vooraf aanvraag bij het bestuur, tijdens trainingsmomenten gebruik maken van de accommodatie van U.S.V. Dit tot een maximum van 3 maal per jaar per persoon. Hij of zij dient wel met eigen materiaal te schieten. Mocht alsnog blijken dat men onbekwaam is en derhalve er een onveilig situatie ontstaat, kan men verzocht worden om zijn/haar gebruik te staken.  

BAR en INZETDIENSTEN

Artikel 30.

 • De seniorleden zijn verplicht tot het draaien van bardiensten tijdens trainingsbijeenkomsten en wedstrijden. Hiervoor dienen zij zich regelmatig in te schrijven voor taken in het inzetrooster;
 • senior leden zijn verplicht tot het overhandigen van een IVA certificaat;
 • voor een tijdens het schieten (training en wedstrijden) wordt geen alcohol verstrekt;
 • er wordt van alle leden verwacht dat zij een persoonlijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van de vereniging. De handboog vereniging is immers geen commerciële instelling, maar drijft op vrijwilligers;
 • de USV Handboog communicatiekanalen (e-mail en WhatsApp) dienen alleen voor het uitwisselen van relevante informatie. Het is uitdrukkelijk geen discussieforum.

GEBRUIK SCHIETHAL EN BUITENTERREIN

Artikel 31.

Iedere schutter neemt zodra hij/zij de schiethal of het buitenterrein betreedt de veiligheidsregels en gedragsregels in acht.

MATERIAAL EN ACCOMMODATIE

Artikel 32.

De leden van de afdeling handboogsport gebruiken de materialen van de afdeling en de accommodatie van U.S.V. slechts voor zover daarvoor toestemming door het bestuur is gegeven; aan junioren wordt het gebruik van de accommodatie slechts toegestaan bij aanwezigheid van ten minste twee senior leden.

Aansprakelijkheid van de leden.

Ieder der leden of onder hun verantwoording vallende aanwezige is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging/OMNI aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

BAAN/VEILIGHEIDSREGELEMENT ZOWEL BINNEN ALS BUITEN

Artikel 33.

1. Het is niet toegestaan de schiethal/buitenterrein te betreden:

 • Zonder veilige en gepaste kleding en gesloten/ beschermend schoeisel;
 • wanneer men onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen verkeert;
 • wanneer de mobiele telefoon anders dan uit of op trilfunctie staat;
 • wanneer men geen lid is, anders dan met toestemming van het bestuur.;
 • wanneer men daarmee de aanwezige schutters hindert in de uitoefening van de schietsport;
 • er wordt alleen rechtuit geschoten, diagonale schoten zijn niet toegestaan;
 • iedere schutter is zelf verantwoordelijk voor de technische staat van zowel boog als pijlen.

Het is in de schiethal & op het buitenterrein niet toegestaan:

 • Schutters door gedrag en/of geluid te hinderen;
 • consumpties in welke vorm dan ook te nuttigen (met uitzondering van het terras);
 • om vóór het sein “pijlen halen” over de schietlijn te gaan;
 • om binnen of buiten te rennen;
 • ongerichte (diagonaal) schoten te lossen (hier kan tijdens wedstrijden van worden afgeweken)
 • te telefoneren;
 • na het op- en afbouwen de tafels bezet te houden met eigen materiaal (tassen, koffers enz. dienen overige leden niet te hinderen);
 • kwijt/zoek geschoten pijlen in het veld achter te laten. (door kapot maaien kan er voor de overige gebruikers (honden) een ongewenste situatie ontstaan);
 • het is niet toegestaan om zonder toezicht of als enige schutter gebruik te maken van de hal of het buitenveld;
 • het is niet toegestaan om op het buitenveld hoog op te zetten. Dit om te voorkomen dat – in geval van losfouten – de pijl buiten het daarvoor bestemde terrein terecht komt.

Artikel 34.

WIJZIGING VAN HUISHOUDELIJK REGELEMENT EN SLOTBEPALING

Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.

Ten minste 14 dagen voorafgaand aan de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden moet een afschrift van het voorstel met daarin woordelijk de voorgedragen wijziging, op een daartoe geschikte plaats, ter inzage gelegd worden voor de leden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement ten minste 14 dagen voor de vergadering via de geëigende media bekend gemaakt en/of een afschrift van de voorgestelde wijziging(en) wordt aan alle leden toegezonden.

Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft goedkeuring van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen.

SLOTBEPALINGEN

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking na het publiceren van de tekst op de website . Daar waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2024 en in werking getreden direct aansluitend aan goedkeuring ALV 2024.